Tema - Projekt

Vi utgår från barnens flöde av tankar och intresse vid val av tema/projekt, men även efter aktuella ämnen.
Genom att arbeta tematiskt ger vi barnen möjlighet att lära och utvecklas genom att belysa ämnen på olika sätt.
Alla barn kan lära antingen om man använder sig av visuell, auditiv eller kinetisk inlärning.
Det vi får med i våra teman är bl.a. matematik, motorik, skapande, naturvetenskap, kemi och teknik.